-----------------
 • Tượng Đồng Ngài Địa Tạng Mật Tông

  2.100.000 đ

  Màu sắc: Vàng Đồng

  Chất liệu: Đồng

  Kích thước: Cao 22 cm Ngang 13cm

  Khối lượng: Nặng 0,84kg

  Tình trạng: Còn hàng

  Hotline: 0981.21.7979
  Địa chỉ: 94 Nguyễn Ngọc Nhựt Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MẬT TÔNG

  Ngai Dia Tang mat Tong

  Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát đặc biệt được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc trong cõi Trời Đao Lợi. Hóa Thân của Ngài có: thân Phạm Vương, thân Đại Tự Tại Thiên… thậm chí là thân Thanh Văn, thân Phật cho đến thân Diêm Ma, có Pháp lực rất lớn chẳng thể nghĩ bàn, thân bí mật ấy rất nhiều vậy.
  Trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La của Mật Tông thì Địa Tạng Vương Bồ Tát có vị trí ở Địa Tạng Viện. Tại Kim Cương Giới Mạn Trà La thì Kim Cương Tràng Bồ Tát của Nam Phương Bảo Sinh Phật tức là Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Danh xưng của Địa Tạng Bồ Tát có: Kim Cương Nguyện Địa Tạng, Kim Cương Bảo Địa Tạng, Kim Cương Bi Địa Tạng, Kim Cương Tràng Địa Tạng, Phóng Quang Địa Tạng, Đỉnh Thiên Hạ Địa Tạng, Hộ Tán Địa Tạng, Diên Mệnh Địa Tạng, Mâu Ni Địa Tạng, Tán Long Địa Tạng, Phá Thắng Địa Tạng, Bất Hưu Tức Địa Tạng…. tay cầm Pháp Khí chẳng đồng nhau.
  Ở trong hết thảy Bồ Tát thì Địa Tạng Bồ Tát có Thệ Nguyện là: “Địa Ngục chưa trống rỗng. Thệ nguyện chẳng thành Phật”. Nhân Đại Nguyện Vọng đã phát ra ấy là tế độ tất cả chúng sinh trong Thế Giới năm Trược Ác
  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng đối trước Địa Tạng Bồ Tát nói: “Nay Ta ở trong Trời Đao Lợi, nơi trăm ngàn vạn ức chẳng thể xưng chẳng thể nói tất cả chư Phật, trong Đại Hội của tám Bộ Trời Rồng, trong chúng sinh của Người Trời chưa ra khỏi ba cõi, kẻ ở trong nhà lửa… đem phó chúc cho ông”
  Bởi thế, Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường đều có hiển hiện:
  1_Kim Cương Nguyện Địa Tạng: tay trái cầm cây phướng đầu người, tay phải kết Cam Lộ Ấn, chuyên chủ cứu tế đường Địa Ngục.
  2_Kim Cương Bảo Địa Tạng: tay trái cầm viên ngọc báu, tay phải kết Cam Lộ Ấn, chuyên chủ tế độ đường Quỷ đói.
  3_Kim Cương Bi Địa Tạng: tay trái cầm cây Tích Trượng, tay phải kết Tiếp Dẫn Ấn, chuyên chủ hóa độ đường Súc Sinh.
  4_Kim Cương Tràng Địa Tạng: tay trái cầm cây phướng Kim Cương, tay phải kết Thí Vô Úy Ấn, chuyên chủ hóa độ đường A Tu La.
  5_Phóng Quang Nguyện Địa Tạng: tay trái cầm cây Dương Trượng, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn, chuyên chủ hóa độ nhân gian.
  6_Đỉnh Thiên Hạ Địa Tạng: tay trái cầm viên ngọc Như Ý, tay phải kết Thuyết Pháp Ấn, chuyên chủ hóa độ đường Trời
  Đại Tạng Bồ Tát rất thần kỳ là hiển hiện thân Diêm Ma (thân Diêm La Vương) tại Địa Ngục hóa độ mọi loại chúng linh rất khổ rất ác
   Chat với Tượng Tâm Linh